Хүний нөөцийн бодлого

2017-12-04 06:25:34

 №

Баримт бичгийн нэр 

 Татаж үзэх файл

 1

 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын ажилтны ёс зүйн дүрэм

 Энд дарж үзнэ үү.

 2

 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын "Хүний нөөцийн бодлогын баримт бичиг"

 Энд дарж үзнэ үү.

 3

 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, сургалт, нийгмийн баталгааг хангах талаар 2017-2020 онд хэрэгжүүлэх хөтөлбөр

 Энд дарж үзнэ үү.

 4

 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын хөдөлмөрийн дотоод журам

 Энд дарж үзнэ үү.

 5

 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, хэлтсүүдийн дүрэм

 Энд дарж үзнэ үү.

 6

 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын ажлын байр /албан тушаал/-ны жагсаалт

 Энд дарж үзнэ үү.

 7

 Нийслэлий үйлчилгээний нэгдсэн төвийн ажлын байр /албан тушаал/-ны жагсаалт

 Энд дарж үзнэ үү.