Хүний нөөц


Гарчиг Огноо
1 Ёс зүйн дүрэм батлах тухай 2021-06-07
2 Нийслэлийн засаг даргын тамгын газрын төрийн албан хаагчдын сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр 2021-03-16
3 Сургалт, ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2021-03-16
4 Хөдөлмөрийн дотоод журам шинэчлэн батлах тухай 2021-01-14
5 Зайнаас /онлайн горимоор/ ажиллах түр журам шинэчлэн батлах тухай 2021-01-05
6 Албан хаагчдын 2020 оны ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх ажлыг зохион байгуулах тухай 2021-01-05
7 Засгийн газрын 2020 оны 218 дугаар тогтоолын хавсралт 2020-12-16
8 Монгол улс засгийн газрын 217 дугаар тогтоол 2020-12-16
9 Засгийн газрын 2020 оны 216 дугаар тогтоолын хавсралт 2020-12-16
10 Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолын хавсралт 2020-12-09
11 Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоолын хавсралт 2019-01-23
12 Хүний нөөцийн бодлого 2017-12-04