Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа


Гарчиг Огноо
1 Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2020 оны тайлан 2020-12-22
2 Ёс зүйн зөрчлийн мэдээ-2020 он 2020-12-18
3 Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм 2020-03-13
4 Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2019 оны үйл ажиллагааны тайлан 2020-02-01
5 Ёс зүйн зөрчлийн мэдээ 2019 он 2019-12-18
6 Нийслэлийн хэмжээнд авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2019-05-20
7 Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн 2018 оны биелэлт 2019-01-31
8 Нийслэлийн Нутгийн захиргааны байгууллагын Төрийн захиргааны албан хаагчийн Ёс зүйн зөрчлийн 2018 оны мэдээ 2019-01-09
9 Ёс зүйн зөрчлийн 2018 оны эхний хагас жилийн мэдээ 2018-04-02
10 Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2018-03-26
11 Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал 2015-06-08
12 Хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргагчид өгөх зөвлөмж 2015-05-20
13 Нийслэлийн авлигын эсрэг 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2015-05-20
14 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгдийн Хурлын тогтоол 2015-05-20
15 Хууль зүйн байнгын хорооны 05 дугаар тогтоолын нэмэлт 2015-05-20
16 Хуулийн нэмэлт өөрчлөлт 2015-05-20
17 Хууль Зүйн байнгын хорооны 05 дугаар тогтоол 2015-05-20
18 Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай 2015-05-20
19 Авлигын эсрэг хууль 2015-05-19
20 АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ 2015-02-02